Stadgar för Roma Club Svezia

Ändamål

 1. Roma Club Svezia är en oberoende ideell förening som har till uppgift att stödja AS Roma i med och motgång. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningens huvudsyften är att göra det enklare och roligare att vara Romasupporter i Sverige:  Att vara föredöme för andra och visa att man kan stötta ”sitt” lag utan inslag av våld, uppvigling, rasism och förargelseväckande beteende. Att kunna erbjuda sina medlemmar fördelaktiga erbjudanden.

Hemort

 1. Föreningen har sin hemort i Stockholm.

Sammansättning

 1. Föreningen består av fysiska personer som i föreningen upptagits som medlemmar. Juridiska personer får ej upptas som medlemmar.

Beslutande organ

 1. Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

Medlemskap

 1. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap beviljas efter det att medlemsavgiften betalats in. Genom sin ansökan om medlemskap försäkrar den blivande medlemmen att han/hon accepterar och respekterar föreliggande stadgar. Avgiften fastställs av årsmötet.
 1. Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.
 1. Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej har betalat medlemsavgiften anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
 1. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadat föreningens intressen.

Medlems rättigheter

 1. Medlem har: 1. Rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. 2. Rätt att få information om föreningens angelägenheter. 3. Rätt att delta i öppna styrelsemöten, samt yttranderätt vid sådana; dock ej rösträtt. 4. Yttranderätt, närvarorätt, rösträtt och rätt att föra fram förslag på föreningens årsmöte och extra årsmöte. 5. Rätt att få ta del av de förmåner som styrelsen förhandlat fram. 6. Nomineras, samt väljas, till styrelseposition.

Medlems skyldigheter

 1. Medlem är skyldig att: 1. Betala de, av föreningen, beslutade avgifterna. 2. Följa stadgar och beslut, fattade av organ enligt punkt 4.

Styrelsen

 1. Föreningen består av följande organ: 1. Årsmötet. 2. Styrelsen. 3. Revisionsutskottet. 4. Medlemsutskottet.
 1. Roma Club Svezias angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att tillse att föreningens bindande regler iakttas; för beredande av årsmötet; verkställande av årsmötets fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel.
 1. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, samt av övriga ledamöter och suppleanter vars antal bestäms efter behov. Antalet styrelsemedlemmar får dock aldrig underskrida fem personer och aldrig överskrida femton personer. Alla valda styrelsemedlemmar har mandat för ett år. Vid mandattidens slut kan dessa bli återvalda.
 1. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder eventuell suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande årsmöte. Finns ingen sådan, skall ordföranden ersätta ledamoten.
 1. Medlem i föreningen kan endast besitta en position inom styrelsen.
 1. Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av en eller flera styrelseledamöter gemensamt.
 1. Styrelsen sammanträder, när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. I ledamots frånvaro inträder dennes suppleant i ledamots ställe. Om sådana inte finns, skall mötet fortgå med närvarande ledamöter. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 1. Styrelsen kan även fatta beslut via e-post, när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är då beslutsmässig först när samtliga ordinarie styrelsemedlemmar har röstat, samt har haft rimlig tid och möjlighet att komma med motförslag. Dessa beslut skall noteras av sekreteraren vid nästkommande styrelsemöte. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 1. Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga, för föreningen, bindande regler och beslut efterlevs. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna för styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
 1. Sekreteraren skall föra protokoll vid föreningens sammanträden. Styrelsen beslutar vem som skall föra bok över föreningens medlemmar.
 1. Kassören har hand om räkenskaperna och skall bokföra all ekonomisk rörelse, samt ha hand om alla eventuella betalningar på mandat av ordföranden.
 1. Föreningens revisionsutskott består av tre faktiska medlemmar samt av två suppleanter och väljs bland medlemmarna till en mandatperiod av två år. Revisorerna har ansvar för föreningens administrativa och räkenskapsmässiga kontroll.
 1. Föreningens medlemsutskott består av tre faktiska medlemmar samt av två suppleanter och väljs av medlemmarna till en mandatperiod av två år. Medlemmarna i medlemsutskottet skall utan några speciella procedurer undersöka alla frågor och meningsskiljaktigheter som uppkommer mellan medlemmar sinsemellan samt mellan dessa och Roma Club Svezia och dess representanter. Medlemsutskottet skall i frågor som avses i punkt 43 föra den enskilde medlemmens talan gentemot styrelsen.
 1. Avgår eller utesluts styrelsemedlem skall den förste av de vid årsmötet ej invalda inträda i hans ställe.
 1. Styrelsen skall årligen utkomma med ett medlemspaket. Medlemspaketets innehåll bestäms utav årsmötet, och skall vara klart för utskick i början utav nästkommande verksamhetsår.

Verksamhets- och räkenskapsår

 1. Verksamhetsåret och räkenskapsåret är kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Årsmötet

 1. Inom föreningen hålls årsmöte minst en gång per år. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet, men det skall ha ägt rum senast 1 oktober varje år. Kallelse till årsmötet och årsberättelse översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Dagordning för årsmötet skall finnas tillgänglig medlemmarna senast en vecka före mötet.
 1. Medlem, som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen senast dagen innan årsmötet, har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.
 1. Årsmötet är beslutsmässigt med de närvarande medlemmarna.
 1. Innan det avgörs huruvida årsmötet är beslutsmässigt, skall årsmötessekreteraren färdigställa talarlista, samt nedteckna de närvarandes namn.
 1. Årsmötets beslut skall nedtecknas av årsmötessekreteraren och göras tillgängliga i årsmötesprotokollet. Detta skall undertecknas av årsmötesordförande samt av årsmötessekreteraren. I årsmötesprotokollet skall närvarolistan enligt punkt 28 finnas bifogad.
 1. Vid årsmötet förekommer följande ärenden, som skall tas upp i dagordningen: Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ny styrelse (specifikt ordförande, kassör och sekreterare, samt övriga ledamöter), och val av revisionsutskott samt medlemsutskott. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
 1. Årsmötet hålls utav en mötesordförande som väljes utav de samlade mötesdeltagarna. Även en protokollförare tillika talarlistansvarig måste väljas. Dessa väljs bland närvarande medlemmar, och kan inte tillhöra avgående styrelse.

Extra möte

 1. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
 1. Beslut fattas efter omröstning (votering), om sådan begärs. Omröstning sker öppet, dock skall det ske med slutna sedlar, om medlem så begär. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst.

Valberedning/valbarhet

 1. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
 1. Valberedningen består av ordförande som är vald av årsmötet samt ytterligare tre ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
 1. Det är valberedningens ansvar att förbereda valet utav ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Nomineringar till nästa års styrelse skall vara valberedare tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
 1. Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga den avgående styrelsen om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Stadgefrågor och stadgetolkning

 1. Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Föreningen skall upplösas då 9/10 av röstberättigade årsmötesdeltagare därom är ense. Förslag om stadgeändringar får avges, skriftligen av såväl medlem som styrelse.
 1. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
 1. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
 1. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna eller i övriga, för föreningen bindande föreskrifter, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Person som accepterats som medlem enligt punkt 5 förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att, i fråga om tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol. Skulle tvist uppkomma i fråga om tillämpning av dessa stadgar, skall dessa avgöras av nästkommande årsmöte eller av styrelsen i samråd med medlemsutskottet.
 1. Finns regler som avviker från föreliggande stadgar i andra för föreningen bindande föreskrifter som påverkar förhållandet mellan föreningen eller dess representanter och föreningens medlemmar gäller dessa undantagslöst.